This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

MEK

Matkailun edistämiskeskus

Matkailun edistämiskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, joka vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana Suomen matkailun kansainvälisestä edistämisestä.

Matkailun edistämiskeskus tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

 

 

MEKin ydintehtävät

1. Suomen matkailun markkinointiviestintä

- matkailullinen Suomi-kuva - MEKin pääasiallinen tehtävä
- Suomi-kuvan koordinaatiovastuu Ulkoasiainministeriön puheenjohdolla toimivalla Finland Promotion Boardilla, jossa MEK on jäsenenä
- matkailukuvan toteutusvastuu MEKillä yhdessä alan yritysten kanssa sekä yhteistyötä edustustojen ja Finpron kanssa

- tuotemarkkinointi - Suomi-kuvan tueksi toteutettavat tuotetarjontaa esille tuovat yhteiset markkinointitoimenpiteet elinkeinon kanssa
- yhteistyö matkailupalvelujen tuottajien ja myyjien välillä
- verkottumisen edistäminen
- ulkomailla yhteistyössä yksityisten toimijoiden, Finpron ja edustustojen kanssa markkina-alueittain

2. Markkinatiedon hankinta ja siirtäminen matkailuelinkeinolle

- tiedonhankinta yhteistyössä matkanjärjestäjien, kansainvälisten järjestöjen, tutkimuslaitosten, Finpron ja edustustojen kanssa
- uusien kohderyhmien ja markkinoiden etsiminen
- sähköisen tietopankin luominen ja ylläpito
- tiedon analysointi ja välittäminen yrityksille ja välittäjäorganisaatioille

3. Laadukkaan tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen

- valtakunnalliseen matkailustrategiaan pohjautuvien teemahankkeiden kehittäminen, toteutuksen valmistelu ja koordinointi
- osallistuminen asiantuntijana matkailukeskusten laajoihin tuotekehityshankkeisiin
- osallistuminen asiantuntijana alueellisten matkailustrategioiden ja ohjelmien laadintaan
- matkailun näkemysten välittäminen alaa rahoittaville ja kehittäville julkisille organisaatioille

Mekin toimintamallin kehittäminen

- MEKillä ei ole ulkomaantoimistoja. Matkailun edistämistoimenpiteet ostetaan ulkomailla joko Finpron vientikeskuksilta tai omilta markkinointiedustajilta. Etenkin maakuvan kehittämiseen liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä ulkoasiainministeriön edustustojen kanssa.
- kotimaan toimintojen hallintopalvelut hankitaan soveltuvilta osin palvelukeskuksesta ja tukipalveluita ulkoistetaan mahdollisuuksien mukaan
- MEKin toiminnan painopiste siirtyy vähitellen matkailullisen Suomi-kuvan markkinointiin tuotteistamisen ja tuotekehityksen siirtyessä entistä enemmän yritysten omalle vastuulle. Siinä työssä jatkossa yleiset yritystoimintaa tukevat tahot ottavat suuremman roolin.

Resurssit

- MEKin toiminta rahoitetaan pääosin valtion budjetista

MEKin budjetti vuodelle 2011 on 10,3 milj. euroa. Lisäksi suomalainen matkailuelinkeino osallistuu matkailumarkkinointiin noin 1,4 milj. eurolla.

- henkilöstö n. 30

 

Visit Finland-markkinointi ja markkinointipalvelut

Matkailu-Suomen, Visit Finlandin perusidentiteetti muodostuu neljästä ominaisuudesta: luotettava (credible), myönteisesti vastakohtainen (contrasting), luova (creative) ja rento tai viileä (cool)


Suomen osuus kaikista maailman matkailijasaapumisista on noin 0,4%. Tässä kontekstissa ei ole mahdollista olla liian rohkea. Jokaiselle jotakin-lähestymistavalla on mahdotonta erottua. Visit Finland-markkinoinnin painopiste on siirtynyt perinteisestä tuotemarkkinoinnista maakuvaan, brändiin. Visit Finland on haastajabrändi ja tämä näkyy sekä puhuttelutyylissä että visuaalisessa viestinnässä.

Brändityön tavoite

Tärkeimpänä tehtävänä on saada Suomi mukaan aikaisemmin matkustajan suunnittelu- ja haaveiluprosessiin ja lisätä Suomen tunnettuutta haluttavana matkakohteena. Keskeisenä tavoitteena on matkailutulojen maksimointi, ei niinkään yöpymisten määrä.

Kohderyhmä

Brändityön primäärikohderyhmä koostuu noin 15 prosentista maailman matkailevaa väestöä. Valitsemamme kohderyhmän arvo- ja asennemaailmaan vetoaa matkustaminen Suomen kaltaiseen maahan. Modernit humanistit ovat jo kertaalleen nähneet maailman metropolit. He ovat avoimia uusille elämyksille ja itsensä kehittämiselle. he arvostavat ennen kaikkea elämisen laatua ja vastuullisuutta. Kohderyhmää etsitään RISC- ja VALS-tutkimusmenetelmillä maittain.

Markkinointiteemat
Visit Finlandin ydinarvoihin perustuen on kehitetty Suomelle matkailuteemat, jotka ovat motiivipohjaisia ja näin lähempänä kuluttajien ajatusmaailmaa.

Silence, please
Vastapainona arjen kiireelle ja kiihtyvälle elämänrytmille Suomesta löytyy hiljaisuutta ja tilaa hengittää, jopa kaupungeissa. Matkailija saa ottaa rennosti, mökkeillä, saunoa ja nauttia puhtaasta luonnosta. Tuotteita esim. mökkeily, sauna, luonto- ja hyvinvointipalvelut.

Wild & Free
Jokainen matkailija haluaisi lomallaan kokea ainakin yhden mieleenpainuvan seikkailun. Suomen luonto tarjoaa mahdollisuudet huikeisiin luontoaktiviteetteihin kuten moottori- ja koirasafareihin, island-hopping -elämykseen veneillen tai meloen saaristossa tai vaikkapa lumisotaan kaupungissa. Tuotteita esim. moottori- ja koirasafarit, lumeen ja jäähän liittyvät elämykset ja veneily- ja melontatuotteet.

Cultural Beat
Suomalaisen kulttuurin erityislaatuisuus tuodaan esiin vahvistamalla kulttuuristamme kumpuavia globaaleja ilmiöitä kuten design, joulupukki, metallimusiikki ja herkulliset luonnonrikkaudet. Tuotteita esim. Joulupukki, metallimusiikki, marjat, sienet, luonnon antimet (suomalainen terveysruoka).

Alueiden profilointi

Suomen kansainvälisen markkinoinnin käyttöön tehty aluejako on yksinkertaistettu, jotta matkailijalle muodostuisi käsitys Suomesta matkailumaana. Matkailu-Suomi on jaettu neljään strategisesti profiloituun alueeseen:

Lappi Lapland
Järvi-Suomi Lakeland
Rannikko- ja Saaristoalue Coastal Areas and  Archipelago
Helsinki

Visit Finland-markkinointi suunnitellaan ja johdetaan Helsingistä.

Lisätietoja: Mervi Holmén, Johtaja, maakuva ja markkinointi.
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@visitfinland.com

MEKin markkinointipalvelut

MEKin palvelut koostuvat tuotemarkkinointikampanjoista, myyntitapahtumista, media- ja elinkeinovierailuista, on line-näkyvyydestä ja muista mahdollisista myynninedistämispalveluista. Lisäksi MEKillä on ulkomailla oma Visit Finland-edustajaverkosto, jonka tehtävänä on B2B-kontaktien ylläpitäminen ja laajentaminen.

Lisätietoja MEKin palveluista maittain:
Yhteyspäällikkö Anne Lind: UK, USA, Manner-Eurooppa, Kiina, Japani, Intia, incoming Skandinavia

Aluepäällikkö Arto Asikainen: Ruotsi, Venäjä, Ukraina

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@visitfinland.com

Meetings & Events

Kongressi-, kokous- ja yritystapahtumien myynninedistäminen ja markkinointi toteutetaan Finland Convention Bureau -nimen alla.

Järjestökokousten ja -kongressien markkinoinnin pääkohderyhmät ovat kansainväliset, tieteelliset yhteisöt tai järjestöt, niiden suomalaiset jäsenet ja päätöksentekijät sekä kongressijärjestelyistä päättävät toimijat ulkomailla. Yrityskokousten ja -tapahtumien kohderyhmänä ovat incentive-talot ja matkatoimistojen incentive-osastot.

Markkinointitoimenpiteiden pääpaino on henkilökohtaisessa kontaktoinnissa, alan näyttelyihin osallistumisessa sekä myynninedistämismatkoissa. MEK osallistuu alan kansainväliseen toimintaan olemalla mukana Meetings Industry -alan järjestöissä.

Lisätietoja:
Tapahtumasuunnittelija Nina Hildén (yrityssektori)
Kongressineuvottelija Jaana Koivistoinen (järjestösektori)
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@visitfinland.com

 

Internet

MEKin internet-sivustolta löytyy paljon mm. tutkimus ja tilastotietoja liittyen matkailuelinkeinoon. Sivustolta löytyy myös matkailuppalvelujen laaduntarkkailuun liittyvästä laatutonnista tietoa, miten koulutusta olisi mahdollista saada. Sivustoon kannattaa tutustua sillä siellä on paljon tietoa, joka on hyödyllistä suomalaselle matkailualan ammattilaisille.

lisätietoja:

www.mek.fi

www.visitfinland.com

Kansalaisten asiointinumero 010 19 7200

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.